Privacy statement

Polman Bungalowverhuur Texel, gevestigd aan Hoefslag 45, 1791 SE Den Burg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.texelgortersmient.nl/
Hoefslag 45, 1791 SE Den Burg
Tel:+31655986077

 

Linda Delia Dekker is de Functionaris Gegevensbescherming van Polman Bungalowverhuur Texel.
Zij is te bereiken via w-polman@planet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Polman Bungalowverhuur Texel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • - Voor- en achternaam
  • - Geslacht
  • - Geboortedatum
  • - Adresgegevens
  • - Telefoonnummer
  • - E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via w-polman@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Polman Bungalowverhuur Texel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Polman Bungalowverhuur Texel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Polman Bungalowverhuur Texel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Polman Bungalowverhuur Texel) tussen zit.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Polman Bungalowverhuur Texel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

persoonsgegevens > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om uw reserveringen ook voor het volgende jaar te kunnen verwerken. En om u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden.

Personalia > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om uw reserveringen ook voor het volgende jaar te kunnen verwerken. En om u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden.

Adres > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om uw reserveringen ook voor het volgende jaar te kunnen verwerken. En om u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden.

E-mail adres > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om uw reserveringen ook voor het volgende jaar te kunnen verwerken. En om u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Polman Bungalowverhuur Texel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Polman Bungalowverhuur Texel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Polman Bungalowverhuur Texel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Polman Bungalowverhuur Texel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar w-polman@planet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Polman Bungalowverhuur Texel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Polman Bungalowverhuur Texel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via w-polman@planet.nl.

 

Polman Bungalowverhuur Texel heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Berwetungen

Bittig, Michael

michael.bittig@gmail.com